Usługi prawne dla polskich firm w Hiszpanii.

Prawo handlowe i prawo spółek.

Oferujemy naszym klientom optymalne rozwiązania dla wszystkich etapów życia firmy. Od wyboru najodpowiedniejszej formy spółki, biorąc pod uwagę strukturę organizacji, cel firmy oraz kwestii podatkowych, aż do jej rozwiązania.

 

Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów minimalizując ryzyko związane z odpowiedzialnością za produkt, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, oraz z odpowiedzialnością związaną z pełnieniem funkcji kierowniczych, w tym funkcji członka zarządu.

 

Typowe kwestie:

 • Zakładanie, fuzje i przekształcenia, podział, likwidacja spółek.
 • Sporządzanie umowy spolki.
 • Nabycie i zbycie udziałów.
 • Nabycie i sprzedaż spółek.
 • Przejmowanie spółek, dziedziczenie udziałów spółek.
 • Kontrakty menedżerskie.
 • MBO, (przejęcie spółki przez ich administratorów).
 • Sporządzanie uchwał i protokołów zgromadzenia wspólników.
 • Zaskarżanie uchwał.
 • Zakładanie joint ventures.
 • Ochrona administratorów przed odpowiedzialnością cywilną za swoje działania.
 • Spółki komandytowe z udziałem osób prawnych.

 

Nieruchomość w Hiszpanii.

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości. Doradzamy w zakresie działań promocji, sprzedaży i zarządzania nieruchomościami. Naszym celem jest zmniejszenie ryzyka do minimum, poprzez przygotowanie sprawozdań na temat stanu prawnego nieruchomości oraz poprzez wyczerpujące przygotowanie niezbędnej dokumentacji do zakupu lub sprzedaży.

  Typowe kwestie:

 • Spory wynikające z realizacji zamówień na roboty budowlane.
 • Due diligence nieruchomości.
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości. Nabycie nieruchomości i aukcje gruntów, w tym rolnych.
 • Kontrakty z promotorami.
 • Kontrakty FIDIC.
 • Roszczenia prawne.
 • Udział w przetargach.
 • Leasing nieruchomości komercyjnych.  

 

Prawo pracy.

Typowe kwestie:

 • Umowy o pracę, umowy menedżerów.
 • Rozwiązanie umowy.
 • Doradztwo w systemach czasu pracy i systemach wynagrodzeń.
 • Kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa socjalnego.
 • Związki zawodowe i rady pracownikow.
 • Pozwolenia na pracę dla cudzoziemców.
 • Zwolnienia grupowe.

 

Procesy sądowe.

Czasami wskazane jest, aby iść do sądu w celu egzekwowania praw naszych klientów. Przed rozpoczęciem procedury, poinformujemy klientów o zasadności prowadzenia postępowania i wygrania sprawy, w oparciu o aktualne orzecznictwo zapadłe w podobnych sprawach. Jeśli klient zdecyduje się na podjęcie ryzyka i prowadzenie sporu przed sądem, zapewniamy nasze wsparcie, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych prawem środków, z jak największą efektywnością.

 

Typowe kwestie:

 • Zastępstwo w postępowaniu przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach.
 • Zastępstwo przed Sądem Najwyższym.
 • Zastępstwo przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Zastępstwo w postępowaniu arbitrażowym.
 • Występowanie z wnioskami o zwolnienie od kosztów sądowych.

 

Prawo umów.

Mamy do czynienia z negocjacjami i przygotowaniem umów oraz sporządzaniem ekspertyz w określonych dziedzinach.

 

Typowe kwestie:

 • Międzynarodowa sprzedaż.
 • Umowy agencyjne.
 • Komis.
 • Ogólne warunki umów.

 

Windykacja wierzytelności.

Windykacja wymaga zdecydowanych działań. Większość firm windykacyjnych traci cenny czas, wysyłając dłużnikowi różne wymagania płatnicze w praktyce rzadko skuteczne. My działamy poprzez uniemożliwienie wygaśnięcia okresu przedawnienia roszczenia , i tym samym złożenie pozwu w wymaganym prawem terminie wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku dłużnika. Nasza struktura pozwala nam przeprowadzić te kroki z zastosowaniem najbardziej skutecznych środków, nawet mimo okoliczności przebywania dłużnika i wierzyciela w rożnych krajach.

 

Typowe kwestie:

 • Uznanie zagranicznych egzekucji przed polskimi sądami, i vice versa.
 • Europejski Tytuł Egzekucyjny.
 • Wykonanie na podstawie klauzul umownych według KPC.
 • Monitorowanie postepowania egzekucyjnego.

 

Prawo upadłościowe.

Ogłoszenie upadłości dokonane bez odpowiedniego wcześniejszego przygotowania może spowodować poważne konsekwencje zarówno dla spółki jak i wierzycieli, niezależnie od tego kto wszczyna postępowanie. Zminimalizujemy ryzyko poprzez niezwłoczne zawiadomieniu o przetargu lub zmaksymalizowanie możliwości odzyskania wierzytelności.

 

Typowe kwestie:

 • Negocjacje z wierzycielami, aby uniknąć niewypłacalności.
 • Bankructwa, upadłości, postępowanie naprawcze.

 

Prawo podatkowe.

Współpracujemy z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami oraz akredytowanego wypłacalności rachunkowości.

 

Zapoznaj się z naszym specjalizowanym portalem www.bizneshiszpania.pl 

Komunikacja. Skuteczność. Cena. Twoi Adwokaci w Hiszpanii.

 


Varés & Asociados | Abogados en Polonia | Adwokaci w Hiszpanii

Stawki 2A lok.39 | 00-193 Varsovia (Polonia)

Tel. 24h: (+48) 884 09 86 20

Tel:          (+48) 221 21 85 71

Fax:         (+34) 912 17 12 73

info@abogadosenpolonia.com 

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.