Usługi prawne dla polskich firm w Hiszpanii.

Prawo handlowe i prawo spółek.

Oferujemy naszym klientom optymalne rozwiązania dla wszystkich etapów życia firmy. Od wyboru najodpowiedniejszej formy spółki, biorąc pod uwagę strukturę organizacji, cel firmy oraz kwestii podatkowych, aż do jej rozwiązania.

 

Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów minimalizując ryzyko związane z odpowiedzialnością za produkt, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, oraz z odpowiedzialnością związaną z pełnieniem funkcji kierowniczych, w tym funkcji członka zarządu.

 

Typowe kwestie:

 • Zakładanie, fuzje i przekształcenia, podział, likwidacja spółek.
 • Sporządzanie umowy spolki.
 • Nabycie i zbycie udziałów.
 • Nabycie i sprzedaż spółek.
 • Przejmowanie spółek, dziedziczenie udziałów spółek.
 • Kontrakty menedżerskie.
 • MBO, (przejęcie spółki przez ich administratorów).
 • Sporządzanie uchwał i protokołów zgromadzenia wspólników.
 • Zaskarżanie uchwał.
 • Zakładanie joint ventures.
 • Ochrona administratorów przed odpowiedzialnością cywilną za swoje działania.
 • Spółki komandytowe z udziałem osób prawnych.

 

Nieruchomości w Hiszpanii.

 Posiadamy duże doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości. Doradzamy w zakresie działań promocji, sprzedaży i zarządzania nieruchomościami. Naszym celem jest zmniejszenie ryzyka do minimum, poprzez przygotowanie sprawozdań na temat stanu prawnego nieruchomości oraz poprzez wyczerpujące przygotowanie niezbędnej dokumentacji do zakupu lub sprzedaży.

 

Typowe kwestie:

 • Spory wynikające z realizacji zamówień na roboty budowlane.
 • Due diligence nieruchomości.
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości. Nabycie nieruchomości i aukcje gruntów, w tym rolnych.
 • Kontrakty z deweloperami.
 • Kontrakty FIDIC.
 • Roszczenia prawne.
 • Udział w przetargach.
 • Leasing nieruchomości komercyjnych.  

 

Prawo pracy.

Typowe kwestie:

 • Umowy o pracę, umowy menedżerskie.
 • Rozwiązanie umowy.
 • Doradztwo w systemach czasu pracy i systemach wynagrodzeń.
 • Kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa socjalnego.
 • Związki zawodowe i rady pracownicze.
 • Pozwolenia na pracę dla cudzoziemców.
 • Zwolnienia grupowe.

 

Postępowania sądowe.

W niektórych sytuacjach zaleca się klientom dochodzenie swych praw przed sądami. Przed rozpoczęciem postępowania, informujemy klientów o zasadności prowadzenia postępowania i szansach na wygranie sprawy. Doradzając klientom, bazujemy na aktualnym orzecznictwie zapadłym w podobnych sprawach. Jeśli nasz mocodawca zdecyduje się na podjęcie ryzyka i prowadzenie sporu przed sądem, zapewniamy nasze wsparcie, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych prawem środków. Działamy z maksymalną efektywnością.

 

Typowe kwestie:

 • Zastępstwo w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancjach, w tym Sądem Najwyższym.
 • Zastępstwo przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Zastępstwo w postępowaniach arbitrażowych i mediacyjnych.
 • Występowanie z wnioskami o zwolnienie od kosztów sądowych.

 

Prawo umów.

Na co dzień prowadzimy negocjacje reprezentując naszych mocodawców, przygotowujemy umowy a także sporządzamy ekspertyzy w wielu dziedzinach. 

 

Typowe kwestie:

 • Sprzedaż.międzynarodowa 
 • Umowa agencyjna.
 • Umowa komisu.
 • Ogólne warunki umów.

 

Windykacja wierzytelności.

Windykacja wymaga zdecydowanych działań. Większość firm windykacyjnych traci cenny czas, wysyłając dłużnikowi różne wymagania płatnicze w praktyce rzadko skuteczne. My działamy poprzez uniemożliwienie wygaśnięcia okresu przedawnienia roszczenia, i tym samym złożenie pozwu w wymaganym prawem terminie wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku dłużnika. Nasza struktura pozwala nam przeprowadzić te kroki z zastosowaniem najbardziej skutecznych środków, nawet mimo okoliczności przebywania dłużnika i wierzyciela w rożnych krajach.

 

Typowe kwestie:

 • Uznanie zagranicznych tytułów egzekucyjnych i przed polskimi sądami, i vice versa.
 • Europejski Tytuł Egzekucyjny.
 • Prowadzenie egzekucji na podstawie klauzul umownych według KPC.
 • Monitorowanie postepowań egzekucyjnych.

 

Prawo upadłościowe.

Ogłoszenie upadłości dokonane bez odpowiedniego wcześniejszego przygotowania może spowodować poważne konsekwencje zarówno dla spółki jak i wierzycieli, niezależnie od tego kto wszczyna postępowanie. Zminimalizujemy ryzyko poprzez niezwłoczne zawiadomieniu o przetargu lub zmaksymalizowanie możliwości odzyskania wierzytelności.

 

Typowe kwestie:

 • Negocjacje z wierzycielami w celu uniknięcia niewypłacalności.
 • Bankructwa, upadłości, postępowania naprawcze.

 

Prawo podatkowe.

Zapewniamy obsługę w zakresie prawa podatkowego dzięki współpracę z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami oraz akredytowanymi księgowymi. 

 

Zapoznaj się z naszym specjalizowanym portalem www.bizneshiszpania.pl 

Komunikacja. Skuteczność. Cena. Twoi Adwokaci w Hiszpanii.