Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Varés & Asociados, ul. Stawki 2A lok. 143 00-193 Warszawa (Polska)
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • przeprowadzania i realizacji transakcji oraz czynności związanych z obsługą Klienta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • rozpatrywania oraz obsługi składanych reklamacji dotyczących zleceń (podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • przygotowania i udzielenia odpowiedzi na dobrowolnie przesłane zapytanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • statystycznych i archiwizacyjnych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Varés & Asociados przechowuje Twoje dane osobowe przez czas świadczenia poszczególnych usług oraz po ich zakończeniu. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania Twoich danych osobowych, bierzemy pod uwagę charakter, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość  realizacji tych celów za pomocą innych środków. Musimy również brać pod uwagę okresy, wynikające z wymagań ustawowych lub w celu rozpatrywania reklamacji, zapytań oraz w celu ochrony naszych praw w przypadku zgłoszenia roszczenia.

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Varés & Asociados. którym Kancelaria powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)  w celu realizacji usługi

Varés & Asociados zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie usługi. 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowan