Usługi prawne dla osób fizycznych.

Varés & Asociados jest kancelarią adwokacką specjalizującą się w sprawach cywilnych i karnych dotyczących Polaków w Hiszpanii. 
 

Najwyższej jakości usługi prawne w obszarze prawa cywilnego i karnego dla obywateli Polski w Hiszpanii.

Od początku lat 90 kontakty między obywatelami Polski, a Hiszpanii przeżywają rozkwit. Jedną z konsekwencji tego zjawiska stał się wzrost liczby spraw o charakterze cywilnym i karnym podlegającym jurysdykcji i prawodawstwu obu krajów. Kancelaria adwokacka Varés & Asociados przez cały ten czas była świadkiem rozwoju wzajemnych relacji, dzięki czemu zdobyła cenne doświadczenie i umiejętności rozwiązywania wszelkiego typu konfliktów mogących pojawić się na ich tle.
Reprezentujemy naszych Klientów na wszystkich etapach procesu, zapewniając im najwyższe gwarancje. Występujemy przed sądami cywilnymi i karnymi w każdego rodzaju postępowaniu i przed każdym sądem znajdującym się zarówno w Hiszpanii, jak i w Polsce.
W zespole Varés & Asociados pracują doświadczeni prawnicy, których jedynym celem jest rozwiązanie sprawy w możliwie najkorzystniejszy dla Klienta sposób. Zdolności naszych adwokatów są stale i niezmiennie doceniane przez sądy w Hiszpanii i w Polsce, co przejawia się w wysokim udziale wyroków korzystnych dla naszych Klientów.

 

Prawo Cywilne

Oferujemy poradę prawną i reprezentację w postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego (rozwód, separacja, opieka nad dziećmi itd.), prawa spadkowego (testament, dziedziczenie ustawowe), pozwu o ustalenie ojcostwa oraz o ustalenie alimentów, wszystkich kwestii związanych z nieruchomościami, odpowiedzialności odszkodowawczej.


Prawo Karne

Zapewniamy najwyższej jakości obsługę zatrzymanych. Ponadto, zajmujemy się sprawami związanymi z przestępstwami gospodarczymi, wyłudzeniami i oszustwami, wypadkami drogowymi, przestępstwami przeciwko porządkowi publicznemu, ekstradycją i europejskim nakazem aresztowania, oraz, generalnie, wszelkimi sprawami z dziedziny prawa karnego.


Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z katalogiem naszych usług.

Prawo Cywilne

Usługi z zakresu prawa cywilnego dla osób fizycznych 

 

Prawo rodzinne

Kancelaria prawna Varés & Asociados posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań z zakresu prawa rodzinnego, które rozgrywają się między Hiszpanią, a Polską. Nasi adwokaci zapewniają najwyższej jakości wsparcie prawne oraz reprezentację procesową przez sądami w Hiszpanii, dysponując obszerną wiedzą na temat prawa i orzecznictwa hiszpańskiego, którą stosują w codziennej praktyce. Opracowujemy i wprowadzamy w życie najkorzystniejszą dla naszego Klienta strategię prawną w poszukiwaniu najefektywniejszego rozwiązania. 

W dziedzinie prawa rodzinnego wydajemy opinie prawne, zarówno ustne jak i pisemne, oraz przygotowujemy pisma procesowe każdego typu, m.in. pozwy rozwodowe, wnioski o separację, ustalenie ojcostwa, ustalenie obowiązku alimentacyjnego, władzy rodzicielskiej itp. 

Typowe kwestie:

 • Separacje i rozwody, zarówno z orzeczeniem o winie, jak i za porozumieniem stron
 • Opieka nad dziećmi i władza rodzicielska 
 • Powstanie, zmiana i rozwiązanie małżeńskich ustrojów majątkowych (wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa, udział)
 • Obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci i małżonka oraz jego dochodzenie przed sądem
 • Ustalenie ojcostwa
 • Egzekucja z tytułu nieuiszczenia alimentów, zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii
 • Utworzenie i egzekucja reżimu wizyt, zarówno w stosunku do rodziców, jak i dziadków
 • Uprowadzenie dziecka za granicę
 • Egzekucja wyroków sądowych wydanych w obu państwach

 

Prawo spadkowe

Udzielamy pomocy prawnej obywatelom Polski, którzy chcą uregulować kwestię dziedziczenia w Hiszpanii, jak również spadkobiercom, którzy już uczestniczą w postępowaniu spadkowym. Przedstawiamy Klientowi aktualne prawodawstwo obowiązujące w Polsce i Hiszpanii oraz przepisy unijne regulujące kwestie spadkowe, jak również towarzyszymy mu na wszystkich etapach postępowania i reprezentujemy przez organami administracji, takimi jak polski czy hiszpański Urząd Skarbowy.

Typowe kwestie:

 • Przygotowanie testamentu i jego optymalizacja pod względem podatkowym
 • Reprezentacja przy podpisywaniu aktów notarialnych 
 • Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku i rozporządzeń testamentowych 
 • Odwołanie od wyroków wydanych we wcześniej wspomnianych postępowaniach 
 • Zarządzanie i ewentualna sprzedaż dóbr spadkowych położonych w Hiszpanii lub Polsce
 • Reprezentacja przez organami podatkowymi w Hiszpanii i Polsce

Roszczenia w stosunku do zakładów ubezpieczeń i z tytułu odpowiedzialności cywilnej 
Czasem zdarza się, że obywatele polscy ponoszą szkodę na terytorium Hiszpanii. W Varés & Asociados reprezentujemy naszych  Klientów w postępowaniach pozasądowych i sądowych z tytułu poniesionej szkody w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych, jak również w postępowaniach odszkodowawczych z tytułu pozaumownej odpowiedzialności cywilnej, również przeciwko ubezpieczycielom, w przypadkach obrażeń przywypadkowych, śmierci, krzywdy, itp.

Typowe kwestie:

 • Roszczenia pozaumowne
 • Reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności umownej, pozaumownej lub cywilnej

 

Prawo umów i zobowiązań 

Kancelaria przygotowuje wszelkiego rodzaju umowy w zakresie prawa cywilnego, również w wersji dwujęzycznej polsko-hiszpańskiej, jak również wydaje opinie prawne dotyczące dokumentów już istniejących.

 

Odzyskiwanie długów

Odzyskiwanie długów w Polsce i Hiszpanii wymaga zarówno głębokiego zrozumienia mechanizmów prawnych istniejących w obu ustawodawstwach, jak również zdecydowanego działania, bez niepotrzebnej starty czasu na próbę odnalezienia polubownego rozwiązania konfliktu w sytuacji, gdy dłużnik nie zamierza spełnić zobowiązania. Pierwszym krokiem jest działanie w celu przerwania biegu przedawnienia oraz w miarę możliwości zapewnienie odzyskania długu poprzez złożenie wniosku o podjęcie środków zabezpieczających. 

Typowe kwestie:

 • Negocjacje i umowy o spłatę
 • Postępowanie sądowe w celu zwrotu długu w Polsce i w Hiszpanii
 • Uzyskanie środków zabezpieczających (zabezpieczenie środków, ustanowienie hipoteki przymusowej, itp.)
 • Międzynarodowe postępowanie egzekucyjne na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego
 • Współpraca z komornikami

 

Varés & Asociados. Komunikacja, skuteczność, cena. Twoi adwokaci w Hiszpanii.
 

Prawo Karne

Usługi z zakresu prawa karnego dla osób fizycznych

 

Prawo karne w Hiszpanii

W kancelarii adwokackiej Varés & Asociados pracują adwokaci o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu w przedmiocie pełnomocnictwa procesowego. Nasi prawnicy regularnie reprezentują swoich Klientów przed sądami w Polsce i w Hiszpanii w sprawach o najczęstsze przestępstwa. Dodatkowo, w postępowaniach wymagających wysokiego stopnia specjalizacji, współpracujemy z najlepszymi specjalistami w branży.

Jesteśmy świadomi wielkiej wagi postępowania karnego oraz zdajemy sobie sprawę z potrzeby korzystania ze stałej i właściwej pomocy prawnej. Z tego powodu zapewniamy najwyższej jakości obsługę prawną zatrzymanego. 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Zajmujemy się między innymi następującymi kwestiami:

 

Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

Varés & Asociados z sukcesem uczestniczyło w głośnych medialnie postępowaniach dotyczących przemytu narkotyków i substancji psychoaktywnych między Hiszpanią, a Polską. Bierzemy udział w przesłuchaniach naszych Klientów w związku z posiadaniem tego typu substancji, jak również reprezentujemy firmy transportowe, które mogą być zamieszane w sprawy tego rodzaju. 

Typowe kwestie:

 • Reprezentacja procesowa przed sądami wszystkich instancji na wszystkich etapach postępowania.
 • Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 
 • Działamy w obronie polskich kierowców, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu oraz/lub spowodowali wypadek drogowy na terytorium Hiszpanii. 
 • Typowe kwestie:
 • Jazda pod wpływem alkoholu lub innych substancji
 • Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • Nieumyślne uszkodzenie ciała i nieumyślne spowodowanie śmierci

 

Przestępstwa przeciwko mieniu 

Udzielamy pomocy prawnej podejrzanym między innymi o następujące przestępstwa:

 • Przestępstwa rozboju
 • Przestępstwa kradzieży
 • Przestępstwa wymuszenia
 • Przestępstwa oszustwa

 

Prawo karne spółek 

Udzielamy pomocy prawnej dla dyrektorów spółek i dla przedsiębiorstw, zarówno w kwestii postępowań karnych w związku z przestępstwami dotyczącymi tego typu działalności, jak również tworzymy i wprowadzamy w życie efektywne i niezawodne systemy kontroli i przeciwdziałania przestępstwom.

Typowe kwestie:

 • Upadłość i wyprzedaż aktywów 
 • Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa 
 • Przestępstwa przeciwko mieniu: oszustwo, sprzeniewierzenie środków, itd.
 • Przestępstwa przeciwko Skarbowi Państwa 
 • Przestępstwa na gruncie praw pracownika: wypadki przy pracy i nielegalne zatrudnienie pracowników
 • Przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu 
 • Przestępstwa patentowe i na gruncie praw autorskich
 • Przestępstwa związane z działalnością przedsiębiorstw: oszustwa inwestycyjne, fałszowanie dokumentów księgowych 
 • Fałszowanie dokumentów i pieniędzy 

 

Ekstradycja i Europejski Nakaz Aresztowania

Co roku uczestniczymy w co najmniej dziesięciu postępowaniach w sprawie ekstradycji, co czyni nas wiodącą kancelarią w przedmiocie reprezentacji Klientów przed sądami w Polsce i w Hiszpanii w postępowaniach ekstradycyjnych między obydwoma krajami. 


Typowe kwestie:

 • Reprezentacja w postępowaniach ekstradycyjnych biernych 
 • Reprezentacja w postępowaniach ekstradycyjnych czynnych
 • Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu aresztowania

 

Usunięcie wpisu o karalności z polskiego i hiszpańskiego rejestru karnego

Od momentu wdrożenia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), każde skazanie przez dowolny sąd znajdujący się w Państwie członkowskim jest widoczne w rejestrach karnych pozostałych członków Unii Europejskiej. W związku z faktem, że zaświadczenia wydawane z tego rejestru są bardzo ważne, m. in. ze względu na ubieganie się o pracę w sektorze publicznym, wniosek o wykreślenie wpisu o już przedawnionym skazaniu z rejestru karnego jest niezwykle istotny. W tym celu jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

Typowe kwestie:

 • Reprezentacja w postępowaniu o wykreślenie wpisów o karalności z rejestru karnego 

 

Varés & Asociados. Komunikacja, skuteczność, cena. Twoi adwokaci w Hiszpanii.


.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24/7 pod numerem 884 098 620 lub pod emailem info@abogadosenpolonia.com